Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Internal Audit services)

 • Συμβουλευτική υποστήριξη προς μονάδες εσωτερικού ελέγχου (οργάνωση και λειτουργία)
 • Προκαταρκτική (ταχεία) αξιολόγηση-βελτιωτικές προτάσεις-Προετοιμασία για την εναρμόνιση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με τα Διεθνή Πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές (Readiness Assessment) / Προηγείται της επίσημης αξιολόγησης
 • Επίσημη (αναλυτική) αξιολόγηση λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (External Quality Assessment Review) / βασισμένη στο IIA QAR Manual.
 • Παροχή πόρων για υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου ( full outsourcing or co-sourcing)
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα (ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 8-24 ωρών)
  • Εσωτερικές δικλίδες ασφαλείας: Σχεδιασμός-Εφαρμογή-Παρακολούθηση
  • COSO Internal Control Framework (σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών)
  • COSO Enterprise Risk Management Framework (σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών)