Εταιρική Διακυβέρνηση

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Corporate Governance services)

 • Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο το σχεδιασμό και τη λειτουργία δομών και πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης
 • Συμβουλευτική υποστήριξη:
  • σε Επιτροπές ΔΣ (Επιτροπή Ελέγχου-Επιτροπή Υποψηφιοτήτων-Επιτροπή Αμοιβών)
  • στη λειτουργία εταιρικής διακυβέρνησης
  • στη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων
  • στη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης
  • στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου
 • Ανάλυση αποκλίσεων (gap analysis) σε σχέση με το νομικό/κανονιστικό πλαίσιο
 • Προκαταρκτική (ταχεία) αξιολόγηση συστήματος και δομών εταιρικής διακυβέρνησης (High level assessment)
 • Επίσημη (αναλυτική) αξιολόγηση δομών εταιρικής διακυβέρνησης (και συστήματος εσωτερικού ελέγχου) με βάση οποιοδήποτε από τα ακόλουθα Πλαίσια Αξιολόγησης /Ελεγκτικά Πρότυπα
  • COSO Framework
  • IPPF /IIA (International Professional Practises Framework /Institute of Internal Auditors)
  • ISAs (International Standards on Auditing / IFAC)
  • ISO 37000
  • Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ /ΕΣΕΔ)
 • Υπηρεσίες σχετικά με Στρατηγική / Εταιρική κουλτούρα
  • Αξιολόγηση εταιρικής κουλτούρας
  • Υποστήριξη στην βελτίωση εταιρικής κουλτούρας
  • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και την επικοινωνία των βασικών εταιρικών δηλώσεων: Αποστολή-Όραμα-Αξίες (Mission-Vision-Values)
  • Υποστήριξη στην εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων (Strategic planning / Business Planning)
 • Υπηρεσίες σχετικά με Διαχείριση Κινδύνων:
  • Μελέτη αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων (Risk Assessment Analysis)
  • Συντονισμός και διαχείριση διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης κινδύνων (facilitation of Risk-Control Self-Assessment Process)
  • Σχεδιασμός και συντονισμός διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων (facilitation of ERM process)
  • Σχέδια Επιχειρηματικής Συνέχειας (Business Continuity Planning)
 • Διακυβέρνηση Πληροφορικής (IT Governance)
 • Εξεύρεση στελεχών για δομές εταιρικής διακυβέρνησης (Μέλη ΔΣ, μέλη Επιτροπών Ελέγχου, στελέχη λειτουργιών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης)
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα (ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 8-24 ωρών)
  • Εταιρική Διακυβέρνηση: Ανάλυση θεσμικού πλαισίου και βέλτιστων πρακτικών
  • Εταιρική κουλτούρα: Οριοθέτηση-Ανάπτυξη-Αξιολόγηση
  • COSO Internal Control Framework (σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών)
  • COSO Enterprise Risk Management Framework (σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών)