Εσωτερική Οργάνωση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Internal Control services)

 • Συμβουλευτική υποστήριξη στην κατάρτιση /επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάπτυξη Κώδικα Ηθικής (Code of Ethics /Code of Conduct)
 • Αξιολόγηση Οργανογράμματος και βελτιωτικές προτάσεις
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη σημαντικών Πολιτικών και Διαδικασιών
 • Βελτιστοποίηση διαδικασιών (business process optimization), σχεδιασμός διαδικασιών με στόχο τη μείωση κόστους (cost efficiency)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου (εσωτερικές δικλίδες ασφαλείας)
 • Προκαταρκτική (ταχεία) μελέτη εντοπισμού σημαντικών αδυναμιών στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου
 • Επίσημη (αναλυτική) αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με βάση οποιοδήποτε από τα ακόλουθα Πλαίσια Αξιολόγησης /Ελεγκτικά Πρότυπα
  • COSO Internal Control Framework
  • IPPF /IIA (International Professional Practices Framework /Institute of Internal Auditors)
  • ISAs (International Standards on Auditing / IFAC)
 • Υπηρεσίες σχετικά με κινδύνους:
 • μελέτη αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων (risk assessment)
 • σχεδιασμός και συντονισμός διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων (facilitation of ERM process)
 • Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας (Business Continuity Plan)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη σημαντικών συστημάτων λειτουργίας (Antifraud management system, whistle blowing policy, complaints management policy)
 • Έλεγχοι τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων
  • Έλεγχοι γενικών μηχανισμών ελέγχου πληροφορικής (IT General Computer Controls)
  • Ασφάλεια Πληροφοριών – ISO 27001
  • Κυβερνοασφάλεια (cybersecurity)
  • Υπηρεσίες DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων)
  • Σχέδια Επιχειρηματικής Συνέχειας (Business Continuity Plans)
 • Διαδικασίες παραγωγής πληροφόρησης
  • Σχεδιασμός εσωτερικού συστήματος πληροφόρησης διοίκησης (Management Reporting System)
  • Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε εταιρείες ιδιωτικού τομέα (IFRS)
  • Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε Οργανισμούς Δημόσιου Τομέα (IPSAS)
  • Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
  • Με βάση τα GRI Standards /Διεθνές Πλαίσιο
  • Με βάση το Integrated Reporting (IR) Framework /Διεθνές Πλαίσιο
  • Με βάση τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών (ESG) / Athex Group