Η Ομάδα Μας

Βασίλης Μονογυιός

Διευθύνων Εταίρος

Ο Βασίλης κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (ΣΟΕΛ) και του Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA, CRMA). Επίσης είναι πιστοποιημένος στο COSO Internal Control Integrated Framework.

Η εμπειρία του αφορά σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες σε περιοχές όπως: εταιρική στρατηγική και διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος, διοίκηση έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτίωση εταιρικών διαδικασιών και αναδιοργάνωση, σε διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων και σε εργασίες εκθέσεων πληροφόρησης (IFRS Reports, Sustainabilty and Integrated Reports).

Έχει σημαντικό ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο σε θέματα σχετικά με τις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μετά από εικοσαετή εμπειρία, κατά την οποία εργάστηκε σε ένα διεθνές ελεγκτικό γραφείο και σε μία ελληνική συστημική τράπεζα, έχει ιδρύσει (2019) και διευθύνει την AMiD πλαισιωμένος από μια ομάδα καταξιωμένων συνεργατών (partners) και λοιπών εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Τ: +30 6936790814, Μ: vmonogios@amid.gr

Γιώργος Πελεκανάκης

Εταίρος

Ο Γιώργος κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους του Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA, CCSA) και του ελεγκτή Πληροφοριακών Συστημάτων (CISA, COBIT). Επίσης είναι πιστοποιημένος στο COSO Internal Control Integrated Framework και στη Διαχείριση Κινδύνων (CRP).

Η εμπειρία του αφορά σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες σε περιοχές όπως: εταιρική στρατηγική και διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος, διοίκηση έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτίωση εταιρικών διαδικασιών και διερεύνηση παράτυπων ενεργειών. Σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας του περιλαμβάνει και το εκπαιδευτικό έργο σε 3 ηπείρους και χιλιάδες συναδέλφους σε κομμάτια συναφή με το διαρκώς εξελισσόμενο έργο του εσωτερικού ελεγκτή. Ίδρυσε και προέδρευσε του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης το 2008 ενώ διετέλεσε και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελέγχου το 2013-15.

Εργάστηκε σε δύο διεθνή ελεγκτικά γραφεία και από το 2013 ίδρυσε και διευθύνει την εταιρεία PPS (Pelekanakis Professional Services). Από το 2021, συμμετέχει πλέον και ως εταίρος στην AMiD.

Τ: +30 6974409889 , Μ: gpelekanakis@amid.gr

Κική Αβαρλή

Εταίρος

Η Κική κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους Certified Internal Auditor (CIA /ΙΙΑ), Certified in Risk Management Assurance (CRMA /IIA), Certified Fraud Examiner (CFE /ACFE), Data Protection Officer (DPO). Επίσης είναι πιστοποιημένη στο COSO / Internal Contrοl Integrated Framework. Διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος του ΟΕΕ. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του ΟΕΕ και στο μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Η εμπειρία της αφορά σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες με έμφαση σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), και Εταιρικών Διαδικασιών & Αναδιοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της καριέρας έχει διατελέσει στέλεχος σε Οικονομικές Διευθύνσεις και Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου σε πολυεθνικούς Ομίλους με δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2023 διευθύνει την εταιρεία Advisory Solutions και τον Ιανουάριο του 2024 προσχώρησε ως εταίρος (partner) στην AMiD.

Μ: kavarli@amid.gr

Λευτέρης Μαυρομάτης

Εταίρος

Ο Λευτέρης κατέχει τον επαγγελματικό τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (ΣΟΕΛ) και είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ms Accounting and Finance.

Η εμπειρία του αφορά σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες σε περιοχές όπως: οικονομικός έλεγχος, εσωτερικός έλεγχος, μελέτες αναδιοργάνωσης, οργάνωση σχεδιασμός και σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών για Δημόσιες και Ιδιωτικές Οντότητες. Σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας του περιλαμβάνει και το εκπαιδευτικό έργο με σχεδιασμό και υλοποίηση σεμιναρίων σε αντικείμενα χρηματοοικονομικής αναφοράς και ανάλυσης. Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ορκωτών Λογιστών. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων και μελετών σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Εργάστηκε για συνολικά δεκαεπτά έτη σε δύο διεθνή ελεγκτικά γραφεία με σημαντική εμπειρία σε ανώτερες διοικητικά βαθμίδες. Από το 2020, παρέχει ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμμετέχει πλέον και ως εταίρος στην AMiD.

Τ: +30 6937231982 , Μ: lmavromatis@amid.gr

Ματίνα Διακοπούλου

Συνεργάτης

Η Ματίνα κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στα Χρηματοοικονομικά και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, τους τίτλους επαγγελματικής πιστοποίησης CFE (Certified Fraud Examiner /ACFE) και CICA (Certified Internal Control Auditor /IIC) καθώς και τα πιστοποιητικά εξειδίκευσης FSAC (Financial Service Audit Certificate ) και DPO Certificate.

Είναι μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β τάξης, του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), του Ινστιτούτου κατά της Απάτης(ACFE) και του TheIIC (Institute of Internal Controls).

Η Ματίνα διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της καριέρας της στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα και σε εταιρείες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, η Ματίνα απέκτησε μεγάλη εμπειρία σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες σε τομείς όπως: εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων, παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σχεδιασμό και διενέργεια πιστωτικών ελέγχων (τακτικών και ειδικών) και αξιολόγηση NPLs. Η Ματίνα απέκτησε επίσης σημαντική εμπειρία, παράλληλα με την εργασία της, υπηρετώντας για 3 χρόνια ως Γραμματέας Επιτροπής Ελέγχου σε ελληνική τράπεζα. Από το 2023 είναι συνεργάτης (manager) στην εταιρεία AMiD.

Μ: mdiakopoulou@amid.gr

Χρύσα Κατσακούλη

Συνεργάτης

Η Χρύσα είναι πιστοποιημένος ελεγκτής κατά της απάτης (Certified Fraud Examiner /CFE ACFE) ενώ κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων με εξειδίκευση στον Εσωτερικό Έλεγχο. Η εμπειρία της αφορά ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιοχές όπως: εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων, βελτίωση εταιρικών διαδικασιών, διερεύνηση παράτυπων ενεργειών και εταιρική διακυβέρνηση.

Εργάστηκε συνολικά εννέα έτη σε δύο διεθνή ελεγκτικά γραφεία, συμμετέχοντας σε έργα τακτικού και φορολογικού ελέγχου, εσωτερικού ελέγχου, διαχειριστικού ελέγχου, ελέγχου κανονιστικής συμμόρφωσης, σε έργα εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς και σε ελέγχους ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού συστημικών τραπεζών.

Από το 2022 συμμετέχει και διευθύνει την εταιρεία SecVault Solutions, ενώ από το 2023 πλέον συμμετέχει ως συνεργάτης (manager) στην ομάδα της AMiD.

Μ: ckatsakouli@amid.gr

Δημήτρης Τζιβίκος

Συνεργάτης

Ο Δημήτρης έχει επαγγελματική εμπειρία ως στέλεχος Οικονομικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του ΟΕΕ και διαθέτει και άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος. Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και έχει ολοκληρώσει το Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελεγκτών. Για την επαγγελματική επιμόρφωσή του έχει παρακολουθήσει πληθώρα εξειδικευμένων προγραμμάτων επί Οικονομικών & Λογιστικών θεμάτων, Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ελέγχου Απάτης, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικής Διακυβέρνησης.

Στην μακρόχρονη καριέρα του έχει συμμετάσχει σε έργα που αφορούν τον Εσωτερικό Έλεγχο, την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, την Διαχείριση Κινδύνων, την Κανονιστική Συμμόρφωση και την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Από το 2024 συνεργάζεται με την AMiD σε έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, με έμφαση στην εφαρμογή εταιρικών διαδικασιών και συστημάτων παρακολούθησης αυτών.

Μ: dtzivikos@amid.gr

Γιάννης Νικολάου

Συνεργάτης

Ο Γιάννης κατέχει πτυχίο Νομικής Αγγλικού Δικαίου (Bachelor of Laws, LL.B. Hons, University of Teesside, U.K.) και μεταπτυχιακού τίτλου σε Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο (Master´s in International Business Law, LL.M., University of Manchester, U.K.). Επίσης, κατέχει τον μεταπτυχιακό τίτλο Μ.Β.Α. (Master’s in Business Administration, DePaul University, Chicago, IL., U.S.A.). σε Λογιστική και Ελεγκτική.

Η εμπειρία του αφορά σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες σε περιοχές όπως: εσωτερικός έλεγχος, κανονιστική συμμόρφωση, συμμόρφωση με την νομοθεσία Sarbanes-Oxley (SOX), διαχείριση κινδύνων, βελτίωση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και αναδιοργάνωση εταιρειών. Ως Διευθυντής (Manager) σε συμβουλευτική εταιρεία, ηγήθηκε σε έργα Οικονομικής Συμόρφωσης (Financial Compliance) και αναδιοργάνωσης εταιρείας Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), με στόχο την εγκαθίδρυση Κέντρου Παροχής Κοινών Υπηρεσιών (Shared Services Center) στο εξωτερικό.

Εργάστηκε σε διεθνή ελεγκτική εταιρεία (Big 4) σε Ελλάδα και εξωτερικό (Chicago, IL., U.S.A) καθώς και in-house σε εταιρεία-ηγέτη στον κλάδο FMCG ως Εταιρικός Ελεγκτής (Corporate Auditor), με 2 χρόνια 100% ταξίδι στις 27 χώρες του Ομίλου. Επίσης, εργάστηκε ως Εσωτερικός Ελεγκτής σε εισηγμένη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα. Από το 2021, συμμετέχει πλέον και ως Senior Manager στην AMiD.

Τ: +30 6938881047 , Μ: ynikolaou@amid.gr